Vpis in sprejem otrok

Vrtec Mokronožci zagotavlja 185 mest za predšolske otroke v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. V vrtcu je v šolskem letu 2023/24 10 oddelkov in sicer: 6 oddelkov v Mokronogu in 4 oddelki na Trebelnem. Otroci bivajo v 3 oddelkih 1. starostnega obdobja, 4 kombiniranih oddelkih in 3 oddelkih 2. starostnega obdobja. V skladu z normativi in standardi za predšolsko vzgojo je vrtec polno zaseden.

V vrtec je mogoče vpisati otroke stare od 11 mesecev do vstopa v šolo oz. ko se staršu izteče starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela (to je še posebej pomembno v primeru podaljšanja porodniškega dopusta zaradi različnih zdravstvenih razlogov pri otroku).
Enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki se izvede običajno v mesecu februarju, na podlagi javnega poziva na oglasni deski in spletni strani vrtca ter občine.
Vloži se Vlogo za vpis otroka v vrtec z vsemi zahtevanimi dokazili.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica. Kriteriji so določeni s točkami. (povezava na Pravilnik na tem mestu)

Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

V skladu  z Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 142/2020) se v javni vrtec  sprejme otroka, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in če za morebitno opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi.

Vpis otroka med letom

Vrtec vpisuje predšolske otroke v svoje programe vse leto. To pomeni, da lahko starši oddajo vlogo kadarkoli in v primeru prostih mest za določen letnik rojstva se otroka v vrtec sprejme. Veljati pa mora tudi starostni pogoj (dopolnjenih 11 mesecev) in zaključen starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Premestitve

Preden komisija prične z obravnavo vlog za sprejem novincev, najprej obravnava in reši vloge za premestitev otrok iz ene enote v drugo enoto v okviru Vrtca Mokronožci. Starši lahko zaprosijo za premestitev otroka v drugo enoto v času javnega vpisa otrok za naslednje šolsko leto.

Vlogo lahko oddajo na obrazcu Vloga za premestitev otroka, ki ga dobijo na spletnih straneh vrtca ali v enoti vrtca.

Odgovor starši prejmejo predvidoma v mesecu marcu.

Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec (Uradni list Republike Slovenije št. 101/2015) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2022) v 17. členu določa kriterije za premestitev otrok iz ene enote v drugo enoto Vrtca Mokronožci.

V primeru vprašanj, v zvezi s premestitvijo ali izpolnjevanjem vloge smo dosegljivi na telefonski številki: 040 274 975 ali 07 3498 232.

Povezava na Prosta mesta v vrtcu Mokronožci za šolsko leto 2024

Povezava na Vlogo za vpis

Povezava na Vloga za premestitev otroka

Povezava na Pravilnik o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec Občine Mokronog-Trebelno

Povezava na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sprejem otrok v vrtec Občine Mokronog-Trebelno