Plačilo programa in olajšave

Plačila staršev

Cene posameznih dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog-Trebelno znašajo:

VRTEC I. STAROSTNO OBDOBJE STAROSTNO KOMBINIR. ODDELEK I. in II. starostnega obdobja   II. STAROSTNO OBDOBJE Homogeni oddelek II. STAROSTNO OBDOBJE
Mokronožci 532,51 € 427,60 € 441,33 € 378,70 €

Starši plačajo največ 77% programa, v katerega je otrok vključen.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.

Pravica do znižanega plačila vrtca se dodeli za obdobje enega leta. Starši morajo novo vlogo za znižano plačilo vrtca vložiti na pristojni center za socialno delo v mesecu pred pretekom stare odločbe. Pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Starši, ki ste že upravičenci do znižanega plačila za vrtec in želite vlogo po preteku stare vloge podaljšati, lahko oddate vlogo na predpisanem obrazcu VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVIC DO OTROŠKEGA DODATKA/subvencije vrtca (enostavnejša vloga) odpri. Tako enostavno vlogo lahko oddate le v primeru, da med letom ni prišlo do nobenih sprememb. Obrazci se nahajajo na naši spletni strani ali pa na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca NE IZPOLNJUJETE:

• če prvič uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec

• če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (na primer denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine,…)

• če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so:

spremembe v številu oseb, o vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni,

o oddajanje premoženja v najem, o zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi,

o vključenost osebe v socialnovarstveni zavod,

o lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc, o prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc.

V omenjenih primerih morajo stranke izpolniti:

• enotno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 8,45)  odpri.

S 1. 6. 2012 se je uveljavila tudi sprememba 32. člena ZVrt, ki je posegla v pravice staršev, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva otroka.  Po novem za starejšega otroka starši plačajo plačilo v višini z odločbo določenega plačilnega razreda, za mlajšega otroka pa 30% določenega plačilnega razreda. Preostalo razliko 70% plačilnega razreda staršev krije državni proračun. V celoti pa je do brezplačnega vrtca še naprej upravičen tretji in vsak nadaljnji otrok iz družine, zanj se zagotavljajo sredstva v višini plačila staršev iz državnega proračuna.

Olajšave pri plačilu oskrbnine

  • Starši otrok, za katere je Občina Mokronog – Trebelno dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene za program vrtca, lahko v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja strnjeno 10 delovnih dni in več, uveljavijo olajšavo, tako da znaša njihovo plačilo 20% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda, vendar le za dneve odsotnosti. Navedena olajšava se lahko uveljavi le ob obvezni dostavi zdravniškega potrdila.
  • Starši lahko enkrat letno uveljavijo olajšavo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Starši so dolžni vrtcu sporočiti najavo odsotnosti do 15. junija, pisno pa jo morajo napovedati najpozneje pet delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog v Občini Mokronog – Trebelno, lahko uveljavijo olajšave, ki jih določa njihova občina.
  • Vrtec mora v primeru obračunavanja olajšav iz prvih dveh členov tega sklepa odbiti celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.

Doplačila

Staršem, ki podajo pisno izjavo delodajalca, da je njihova odsotnost zaradi službe z
upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur
zaračuna 1 EUR. Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur in ne podajo pisne izjave, da je otrok
upravičeno v vrtcu nad 9 ur, ali pridejo po otroka po končanem delovnem času vrtca, se za vsako
začeto uro zaračuna 4,00 EUR.