Plačilo programa in olajšave

Plačila staršev

Cene posameznih dnevnih programov (6-9 ur) predšolske vzgoje v Vrtcu Mokronožci v Občini Mokronog-Trebelno znašajo:

VRTEC I. STAROSTNO OBDOBJE STAROSTNO KOMBINIR. ODDELEK I. in II. starostnega obdobja   II. STAROSTNO OBDOBJE  
Mokronožci 594,28 € 495,74 € 431,84 €  

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Ta cena je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do 8. ure zjutraj.

SUBVENCIJA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.

Starši naj vlogo za znižano plačilo vrtca (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468) – oddajo na pristojni center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (primer: za otroka, ki začne vrtec obiskovati s 1. 9. se vloga odda v mesecu avgustu).

Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje enega leta.

Za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca ni potrebno oddajati posebnih vlog, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Vloga za sporočanje sprememb –  Obrazec ) Upravičenci do znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja (sprememba družinskih članov, nova zaposlitev, ..)

Oprostitev plačila vrtca staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok (prične veljati od 1. 9. 2021 dalje). Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Olajšave pri plačilu oskrbnine

  • Starši otrok, za katere je Občina Mokronog – Trebelno dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene za program vrtca, lahko v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja strnjeno 10 delovnih dni in več, uveljavijo olajšavo, tako da znaša njihovo plačilo 20% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda, vendar le za dneve odsotnosti. Navedena olajšava se lahko uveljavi le ob obvezni dostavi zdravniškega potrdila.
  • Starši lahko enkrat letno uveljavijo olajšavo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Starši so dolžni vrtcu sporočiti najavo odsotnosti do 15. junija, pisno pa jo morajo napovedati najpozneje pet delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin, ki so vključeni v Vrtec Mokronožci pri OŠ Mokronog v Občini Mokronog – Trebelno, lahko uveljavijo olajšave, ki jih določa njihova občina.
  • Vrtec mora v primeru obračunavanja olajšav iz prvih dveh členov tega sklepa odbiti celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.

Doplačila

Staršem, ki podajo pisno izjavo delodajalca, da je njihova odsotnost zaradi službe z
upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela, daljša kot 9 ur, se vsaka začeta ura nad 9 ur
zaračuna 1 €. Staršem, ki podaljšujejo bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur in ne podajo pisne izjave, da je otrok
upravičeno v vrtcu nad 9 ur, ali pridejo po otroka po končanem delovnem času vrtca, se za vsako
začeto uro zaračuna 4 €.