Odlog šolanja

Ob prehodu otrok iz vrtca v šolo se staršem velikokrat porajajo vprašanja povezana z zrelostjo njihovih otrok na vstop v šolo. Le ta od njih namreč zahteva določeno mero telesne, osebnostne in intelektualne zrelosti. V nadaljevanju nekaj ključnih informacij, vezanih na postopek vpisa oz. odloga šolanja.

V skladu s 44. členom Zakona o osnovni šoli osnova šola vpisuje otroke v mesecu februarju. Starši morajo vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

V skladu s 46. členom zakona se lahko otroku pričetek šolanja v primeru ugotovitve, da ni pripravljen nanjo, na predlog starševzdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto. Kljub načrtovanemu odlogu šolanja se morajo starši udeležiti vpisa v osnovno šolo.

Če starši oz. zdravstvena služba predlagajo odlog šolanja, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen. Pripravljenost na vstop v šolo preko testiranja ugotavlja psiholog. Starši dobijo napotnico pri otrokovem pediatru.

Pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja komisija, imenovana s strani ravnatelja šole. Sestavljajo jo šolski zdravniksvetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj (47. člen Zakona o osnovni šoli). Na odločitev komisije je možna pritožba.

Najmanj 3 mesece pred pričetkom šolanja šola staršem izda potrdilo o vpisu oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja. Starši o odlogu šolanja obvestijo tudi vrtec.

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj oz. dvomov se lahko obrnete na strokovne delavke vrtca oz. na svetovalno delavko.