Svetovalna služba vrtca

Svetovalna delavka:  NATALIJA POČIVALŠEK , mag. prof. pedagogike in sociologije

e-pošta: natalija.pocivalsek@osmokronog.si

Delo svetovalnega delavca v vrtcu se bo izvajalo  9 ur tedensko in sicer ob ponedeljkih in petkih.

Delo bo potekalo na dveh lokacijah: v vrtcu Mokronožci ob ponedeljkih 8 ur in dislocirani enoti istega vrtca na Trebelnem ob petkih 1 uro.

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.00–15.00 / /            /

8.009.00

NA TREBELNEM

 

Osnovna področja dela svetovalnega delavca bodo: 

 • svetovalno delo z otroki;
 • svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev;
 • svetovalno delo s starši;
 • sodelovanje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami ter
 • strokovno izpopolnjevanje

Svetovalno delo se bo opravljalo na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela vrtca:

 • na področju igre in poučevanja;
 • kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu;
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja;
 • sprejema in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo;
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

 

Na svetovalno službo se obrnite, če:

 • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec in ob vstopu v šolo
 • se želite posvetovati o otrokovem razvoju, vzgoji in učenju v predšolskem obdobju
 • potrebujete nasvet ob dogodkih (rojstvo, razveza oz. ločitev, smrt, selitev, odvisnost, socialne, zdravstvene, ekonomsk stiske…)
 • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave s spanjem,  močenjem postelje, težave pri hranjenju, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah; samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
 • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka
 • se vključiti v različne aktivnosti vrtca
 • potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč

Oblika svetovanja in posvetovanja je lahko:

 • osebna,
 • na predavanjih ali
 • na pedagoških delavnicah.

 

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.