Svetovalna služba vrtca

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se vključuje v reševanje pedagoških, vzgojnih, razvojnih in socialnih vprašanj ter sodeluje z vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic, strokovnimi delavci vrtca, starši, zunanjimi institucijami in vodstvom. Skupaj z njimi soustvarja pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka posebej. V vlogi zagovornika otrok si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se ustrezno odzivali na njihove potrebe. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec.

SVETOVALNO DELO opravlja
Barbara Jazbec, prof. pedagog.
e-mail: barbara.jazbec@oskrmelj.si
telefon: 07 349 82 47

s katero se lahko posvetujete, če:

 • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
 • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
 • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
 • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
 • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
 • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
 • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
 • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
 • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

DODATNO STROKOVNO POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI nudita
Eva Slapšak, spec. in reh. pedagog
e-mail: eva.slapsak@osmokronog.si
telefon: 07 349 82 47
Nina Šantej, mobilna prof. logo. in surdoped

ki glede na otrokove potrebe izvaja in izbira raznovrstne vsebine ter dejavnosti s prilagojenimi metodami dela, pri katerih otrok lahko z različnimi didaktičnimi sredstvi in materiali dosega uspehe.Pomoč nudi:

 • otrokom z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepim in slabovidnim otrokom, oz. otrokom z okvaro vidne funkcije,
 • gluhim in naglušnim otrokom,
 • otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno oviranim otrokom,
 • dolgotrajno bolnim otrokom,
 • otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
 • otrokom z avtističnimi motnjami.

Sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca je izjemno pomembno. Starši ste s svojimi opažanji dragocen vir informacij o otrokovem razvoju, močnih in šibkih razvojnih področjih otroka, njegovi igri v domačem okolju …

Zato vabljeni na:

 • osebne pogovore (govorilne ure),
 • timske sestanke, predavanje in delavnice ter
 • druge neformalne oblike srečanj,

kjer boste lahko dobili potrditve o vaših vzgojnih delovanjih ali odgovore na morebitna vprašanja in dvome glede razvoja vašega otroka.

Naše osnovno vodilo pri delu je vedno o t r o k, njegovo dobro in varno počutje.